ناامید

پاسخ:  یایس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ناامید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.