لارو

پاسخ:  کرمینه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لارو» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.