رئوس

پاسخ:  سرها

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئوس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.