جا به جایی هوا

پاسخ:  باد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جا به جایی هوا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.