فاز اول بیمارستان امام‌حسین (ع) با حضور مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهوری در این استان افتتاح شد

پاسخ:  بوشهر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فاز اول بیمارستان امام‌حسین (ع) با حضور مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهوری در این استان افتتاح شد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.