فاز اول بیمارستان امام‌حسین (ع) با حضور مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهوری در این استان افتتاح شد

پاسخ:  بوشهر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فاز اول بیمارستان امام‌حسین (ع) با حضور مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهوری در این استان افتتاح شد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.

پشتیبانی