لاشخور

پاسخ:  کرکس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لاشخور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.