بئر

پاسخ:  چاه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «بئر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.