کابوس خانم خانه دار !

پاسخ:  هوو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کابوس خانم خانه دار !» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.