جا و مكان

پاسخ:  محل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جا و مكان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.