ظرف آبخوری

پاسخ:  لیوان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرف آبخوری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.