خار پشت بزرگ تیرانداز

پاسخ:  سیخول

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خار پشت بزرگ تیرانداز» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.