چابك

پاسخ:  تاشک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چابك» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.