دائمی و ابدیت

پاسخ:  همیشگی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «دائمی و ابدیت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.