چا هها

پاسخ:  ابار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چا هها» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.