امارات‌متحده‌عربی

پاسخ:  ابوظبی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «امارات‌متحده‌عربی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.