اندونزی

پاسخ:  جاکارتا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «اندونزی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.