گاز استخر

پاسخ:  گلر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گاز استخر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.