آلمان

پاسخ:  بن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آلمان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.