استونی

پاسخ:  تالین

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «استونی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.