اوکراین

پاسخ:  کیف

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «اوکراین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.