فارسی امروزی

پاسخ:  دری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فارسی امروزی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.