لازم و ضرورى

پاسخ:  مبرم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لازم و ضرورى» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.