قاتل

پاسخ:  جانی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قاتل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.