شاخه ای از پزشکی که به شناسایی و درمان بیماری های روانی می پردازد

پاسخ:  روانپزشکی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاخه ای از پزشکی که به شناسایی و درمان بیماری های روانی می پردازد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.