و سیله نخ ریسی

پاسخ:  دوک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «و سیله نخ ریسی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.