ما شین كشاورزی

پاسخ:  تراکتور

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ما شین كشاورزی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.