حاجت و درخواست

پاسخ:  مسیله

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حاجت و درخواست» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.