ن اتوانا ز تكلم

پاسخ:  لال

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ن اتوانا ز تكلم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.