خار بیابان

پاسخ:  ورک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خار بیابان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.