ن تا ول

پاسخ:  دو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ن تا ول» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.