ن ان خرد شده در آبگوشت

پاسخ:  ترید

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ن ان خرد شده در آبگوشت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.