جابلسا

پاسخ:  منظور مغرب است

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جابلسا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.