جاده بین خاورمیانه و چین

پاسخ:  جاده ابریشم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جاده بین خاورمیانه و چین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.