چادر ترکمنان

پاسخ:  اوبه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چادر ترکمنان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.