چار پایان

پاسخ:  دواب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چار پایان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.