غار وحی

پاسخ:  حرا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غار وحی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.