حائز

پاسخ:  جامع- دارا - در بر دارنده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حائز» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.