خار روی دیوار

پاسخ:  یز

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خار روی دیوار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.