حاجز

پاسخ:  مانع

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حاجز» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.