حاد

پاسخ:  تند و تیز

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حاد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.