حار

پاسخ:  گرم - سوزان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.