کاخی در آلمان

پاسخ:  پوتسدام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاخی در آلمان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.