خاتم

پاسخ:  انگشتر- پایان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خاتم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.