خادم آتشکده

پاسخ:  آذرپیرا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خادم آتشکده» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.