خار درخت

پاسخ:  عوسج

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خار درخت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.