یاد دادن

پاسخ:  اموزش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یاد دادن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.