خاتم انگشتر

پاسخ:  نگین

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خاتم انگشتر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.