لازم وضروری

پاسخ:  وایا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لازم وضروری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.