فارسی سانسور

پاسخ:  اسانبر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فارسی سانسور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.