قابل حصول

پاسخ:  دسترس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قابل حصول» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.